top of page

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี ราชอาณาจักรไทยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีพระปฐมบรมราชโองการ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ว่า

"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร กรรมการ และพนักงานพรรคไทยภักดี

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Komentarze


bottom of page